بزرگداشت فردوسی

   به نام خداوند جان و  خرد     کزین برتراندیشه برنگذرد

   خداوند نام و خداوند جای      خداوند روزی ده رهنمای

  خداوندکیوان وگردان سپهر      فروزنده ماه و ناهید ومهر

٢۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی است. بزرگ مردی که اگر نبود زبان شیرین پارسی در هجوم بی امان فرهنگهای بیگانه از میان رفته بود. چه بسا زبانها و فرهنگهای بزرگ ،دیرین وکهن چون زبان و فرهنگ مصر باستان و بخشهای بزرگی از خاورمیانه و افریقا که چون فردوسی نداشتند در گودای گرسنه و ژرف گاهان و روزگاران به خاک شدند واز آنها شاید نامی نیز نمانده باشد. 

فردوسی همه ایران است و شاهنامه همه زبان پارسی.

 افسوس که هم ایران و هم زبان شکرین پارسی به دست فراموشی سپرده شده و کمتر جوانی را سراغ داریم که با فردوسی و شاهنامه آشنایی داشته باشد و در آموزشگاه ها نیز به این هردو پرداخته نمی شود.   ولی باید دانست که دیگر هیچ زبان و هیچ فرهنگی تا همیشه روزگاران نخواهد توانست این کاخ بلند ادب پارسی را فرو بریزدچون شاهنامه همین جا در کنار ماست. 

  برآوردم از نظم کاخی بلند    که از باد و باران نیابد گزند

----------------------------------------------------------------- بسی رنج بردم دراین سال سی  عجم زنده کردم بدین پارسی

-----------------------------------------------------------------   ازان پس نمیرم که من زنده ام     که تخم سخن من پراکنده ام

 

 

 

 

                                                                        

/ 0 نظر / 56 بازدید