پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را

  تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگـــــــــــــــــانی را چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانـــــــــــی را                                                    به قطع رشته جان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 418 بازدید