پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

دعوتنامه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی آزاد اندیشان روستای ایراج

                                      بسمه تعالی دعوتنامه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی آزاداندیشان روستای ایراج برادر/ خواهر....(عضو تعاونی)..........بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید