درسی از تاریخ !

گاندی رهبر استقلال هند اعتقاد به استراتژی " نفی خشونت " داشت.او معتقد بود: "خشونت هرگز خشونت را محو نمی کندبلکه تنها بر شدت آن می افزاید."

مورخی به گاندی گفت : " آقای گاندی شما شاید انجیل یا " بهاگاواد گیتا" را خوب بشناسید ولی از تاریخ چیزی نمی دانید.هرگز ملتی نتوانسته است بدون توسل به خشونت به آزادی دست یابد."

گاندی به نرمی و با تبسم پاسخ داد: " شما چیزی از تاریخ نمی دانید،نخستین چیزی که باید از تاریخ بیاموزید این است که عدم وقوع چیزی در گذشته به این معنی نیست که در آینده نیز به وقوع نپیوندد."

هیچ چیز ناممکنی وجود ندارد و هر روزه با وقایعی روبرو هستیم که برای اولین بار اتفاق می افتند ، بنابراین عقاید دیگران را کم ارزش نپنداریم.

/ 0 نظر / 35 بازدید