مثل دانه های قهوه باش !

زن جوانی پیش مادر خود میرود واز مشکلات زندگی خود برای او می گویدو اینکه او از تلاش و جنگ مداوم برای حل کردن مشکلاتش خسته شده است.                                                                             

مادرش او را به آشپز خانه برد و بدون آنکه چیزی بگویدسه تا کتری را آب کردو گذاشت که بجوشد.سپس در اولی هویج ریخت در دومی تخم مرغ ودر سومی دانه های قهوه. بعد از بیست دقیقه که آب کاملا جوشیده بود گازها را خاموش کرد و اول هویج ها را در ظرفی گذاشت،سپس تخم مرغها را هم در ظرفی گذاشت و قهوه را هم درظرفی ریخت و جلوی دخترش گذاشت.سپس از دخترش پرسید که چه می بینی؟

او پاسخ داد : هویج،تخم مرغ،قهوه . مادر از او خواست که هویج ها را لمس کندوبگوید که چگونه اند؟او این کار را کرد و گفت نرمند.بعد از او خواست تخم مرغها را بشکند،بعد از اینکه پوسته آن را جدا کرد،تخم مرغ سفت شده را دیدو در آخر ازاو خواست که قهوه رابچشد.

دختر از مادرش پرسید مفهوم این ها چیست؟

مادر به او پاسخ داد : هر سه این مواد درشرایط سخت ویکسان بوده اند،آب جوشان ،اما هر کدام عکس العمل متفاوتی نشان داده اند. هویج در ابتدا سخت و محکم به نظر می آمداما وقتی در آب جوشان قرار گرفت به راحتی نرم و ضعیف شد.تخم مرغ که درابتدا شکننده بودو پوسته بیرونی آن از مایع درونی آن محافظت می کرد،وقتی در آب جوش قرار گرفت مایه درونی آن سفت و محکم شد.دانه های قهوه که یکتا بودند،بعد از قرار گرفتن درآب جوشان آب را تغییر دادند.

مادر از دخترش پرسید تو کدامیک از این مواد هستی؟ وقتی شرایط بد و سختی پیش می آید تو چگونه عمل می کنی؟تو هویج ،تخم مرغ یا دانه های قهوه هستی ؟

به این فکر کن که من چه هستم ؟ آیا من هویج هستم که به نظر محکم می آیم ، اما در سختی ها خم می شوم و مقاومت خود را از دست می دهم ؟ آیا من تخم مرغ هستم که با یک قلب نرم شروع می کند اما با حرارت محکم می شود؟ 

یا من دانه قهوه هستم که آب داغ را تغییر داد؟وقتی آب داغ شد آن دانه بوی خوش و طعم دل پذیری را آزاد کرد. اگر تو مانند دانه های قهوه باشی هر چه شرایط بدتر می شوند تو بهتر می شوی و شرایط را به نفع خودت تغییر می دهد. 

 

/ 0 نظر / 172 بازدید