ای یزدان پاک!

ای یزدان پاک !ای اهورا مزدا !

تپه های باستانی ارا را از گزند اهریمن نگاهبان باش!

و آنان که فریب اهریمن را خورده اند راهنما باش!

 

سراپا اگر زردو پژمرده ایم

ولی دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالی لب پنجره

پر از خاطرات ترک خورده ایم

اگرداغ دل بود،مادیده ایم

اگرخون دل بود،ما خورده ایم 

اگر دل دلیل است ،آورده ایم

اگر داغ شرط است، ما برده ایم!

اگر دشنه دشمنان،گردنیم!

اگر خنجر دوستان،گرده ایم !

گواهی بخواهید اینک گواه:

همین زخمهایی که نشمرده ایم!

دلی سربلند و سری سر به زیر

از این دست عمری به سر برده ایم!

                                  زنده یاد قیصر امین پور

/ 1 نظر / 18 بازدید