خدایا ...

خدایا!                                                     به آنانی که تنها تا نوک بینی شان را میبینند شعوری عطا فرما تا بفهمند میراث فرهنگی ۵٠٠٠ ساله از ۵ میلیون تومان ارزش بیشتری دارد!

/ 0 نظر / 17 بازدید