سرو ایراج

سرو هزار ساله ایراج

مجرم ایراجی
نویسنده : حسن اشرف - ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٦
 

مجرم ایراجی:

آخوند ملاحسین زاهد در سال۱۲۰۵ شمسی در روستای ایراج دیده به جهان گشود؛مردی پرهیز کار وزاهد بود و بیش از یــــک قرن زندگی کرد.کشاورز بود و کار خواندن صیغه عقـد وازدواج را به عهده داشت.وی در ســــال ۱۳۱۰ شمسی رخت از جهــان بربست.اشعارش در دفتری ثبت نشده است.شعـــــری از او بر حاشیه کهنه کتابی دیده شد که نشانه ای است از طرز تفــکر شاعر.

       ای دل به فکر عیش و نشاط جهان مباش          غمخانه ای است دهر دراو شادمان مباش

       هر چیز آیدت از بد و نیک دم مـــــــــــزن           از روزگار هر چه رســــــــــد دلگران مباش

       در بحر جمع کردن مال جـــــــــهان مدام           غرقی؛به فکر دیدن سود و زیـــــان مباش

       دنیا عجوزه ای است  پر آشوب و دلفریب           غافل ز مکر و حیله او یک زمــــــان مباش

       از بهر کار نیک چو مردان کمــــــــر ببنـد            در فکر چرخ و دوک به مثل زنـــــان مباش

       از بهر زر چو موش به زیر زمین مــــــــرو             بر خوان سفلگان زمان میهمـــــان مباش

       مانند اسب باش به رفتـــــــــــــار تندرو             چون خر مدام بارکــــــش این وآن مباش

       چون گوسفند باش به عالم ســــلیم وار             مانند گرگ در پی مرگ شبـــــان مباش

        با خار خشک ساز شتروار در جهـــــــان             مانند گاو آفت صد کاهــــــــــدان مباش

       در بیشه قناعت خود باش همچو شـــیر         همچون مگس به خوان کسان پرزنان مباش

       روزی هرآنچه میرســـدت صبر پیشه کن           سرگشته روز و شب زپی آب و نان مباش

       هر بامداد بانـــــــــــــگ برآور خروس وار            در فکر آب و دانه تو چون ماکیــــان مباش

       گنجشک وار بــاش تو  قانـــــع به ارزنی            همچون کلاغ آفــــــــت لاش خران مباش

       قهقه بزن چو کبک و بخور ریگ کوهسـار            چون سار در خرابی باغ کســــــان مباش

      (مجرم) اگر رضایت حق را تــــــــو طالبی             بی مهراهل بیت دمی درجهــــان مباش 

                        بر گرفته از: شهد شورستان (عبدالکریم حکمت یغمایی)